Ngày 1/6 năm 2022, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ gửi các file kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023, mẫu đơn nhập học và các mẫu xác nhận:

1/ Kế hoạch tuyển sinh - Năm học 2022-2023 --> tải tại đây

2/ Đơn nhập học lớp 1 - Năm học 2022-2023 --> tải tại đây

3/ Mẫu xác nhận cơ quan đơn vị đang làm việc - Năm học 2022-2023 --> tải tại đây

4/ Phiếu nhận hồ sơ - Năm học 2022-2023 --> tải tại đây

5/ Mẫu xác nhận tạm trú - Năm học 2022-2023 --> tải tại đây