Ngày 26/12/2022, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2022-2023. Bồi dưỡng đại trà cho CBQL, GVPT thực hiện Chương trình GDPT 2018 nhằm trang bị cho đội ngũ CBQL, GVPT những kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy, thực hiện nhiệm vụ trong thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình quy định của Bộ GDĐT

UBND THÀNH PHỐ MỸ THO

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Số: 480/KH-THNH

    Phường 6, ngày 26 tháng 12 năm 2022

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2022 - 2023

Thực hiện Kế hoạch số 2115/KH-PGDĐT ngày 23/12/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Mỹ Tho về việc Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2022 - 2023.

Trường tiểu học Nguyễn Huệ xây dựng Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2022 - 2023 cho cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

- Bồi dưỡng mô đun 6, 7, 8 cho CBQL, GVPT cốt cán thực hiện Chương trình GDPT 2018 làm nòng cốt triển khai thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng đại trà mô đun 6, 7, 8 cho CBQL, GVPT trong thực hiện Chương trình GDPT 2018;

- Bồi dưỡng đại trà cho CBQL, GVPT thực hiện Chương trình GDPT 2018 nhằm trang bị cho đội ngũ CBQL, GVPT những kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy, thực hiện nhiệm vụ trong thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình quy định của Bộ GDĐT; góp phần xây dựng đội ngũ CBQL, GVPT có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực tổ chức, kỹ năng điều hành thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu trong việc đổi mới nội dung chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018;

- Bồi dưỡng phải gắn với yêu cầu phát triển của cơ quan, đơn vị và của thành phố, đặc biệt đảm bảo việc triển khai, thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo đúng quy định.

 1. Yêu cầu

- CBQL, GVPT được bồi dưỡng phải đảm bảo đúng đối tượng, tham gia đầy đủ các khoá bồi dưỡng theo kế hoạch của Sở GDĐT tỉnh Tiền Giang và Phòng GDĐT thành phố Mỹ Tho.

- Phản hồi thông tin về các khóa tập huấn, bồi dưỡng cũng như công tác tổ chức, hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng về Ban giám hiệu.

- Tích cực tham gia tự bồi dưỡng dưới sự hỗ trợ của GVPT cốt cán.

 1. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
 • CBQL và GV của nhà trường.

III. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG MÔ ĐUN 6, 7, 8

 1. Bồi dưỡng cốt cán CBQL, GVPT

Sở GDĐT tỉnh Tiền Giang phối hợp với các trường đại học, học viên được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng CBQL, giáo viên cốt cán để tổ chức thực hiện bồi dưỡng CBQL, giáo viên cốt cán mô đun 6, 7, 8.

Hình thức bồi dưỡng theo mô hình 7-2-7. (7 ngày tự học qua LMS - 2 ngày trực tiếp - 7 ngày hoàn thành nhiệm vụ học tập trên LMS).

 1. Tổ chức bồi dưỡng đại trà

Học viên bồi dưỡng theo mô hình 7-2-7 với các hoạt động như sau:

- CBQL, GVPT đại trà đăng nhập hệ thống LMS để hoàn thành khoá bồi dưỡng trong thời gian quy định.

- CBQL, GVPT cốt cán đăng nhập hệ thống LMS theo dõi tiến độ học tập của CBQL, GVPT đại trà và giải đáp các thắc mắc hoặc tổng hợp các thắc mắc gửi về cho giảng viên sư phạm chủ chốt.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo cụm trường, thành phố phù hợp với điều kiện của các đơn vị và đặc thù các bộ môn.

 1. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ BỒI DƯỠNG
 2. Nội dung bồi dưỡng
 3. a) CBQL

- Mô đun 6: Xây dựng văn hóa nhà trường ở trường Tiểu học/Trung học cơ sở.

- Mô đun 7: Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong trường Tiểu học/Trung học cơ sở.

- Mô đun 8: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trường Tiểu học/Trung học cơ sở.

 1. b) Giáo viên phổ thông

- Mô đun 6: Xây dựng văn hóa nhà trường ở trường Tiểu học/Trung học cơ sở.

- Mô đun 7: Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong trường Tiểu học/Trung học cơ sở.

- Mô đun 8: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trường Tiểu học/Trung học cơ sở.

 1. Thời gian bồi dưỡng

- Thời gian bồi dưỡng CBQL, GVPT cốt cán mô đun 6, 7, 8 dự kiến trong tháng 12/2022.

- Thời gian triển khai bồi dưỡng đại trà từ tháng 01 đến tháng 5/2023.

 1. Nguồn kinh phí

Thực hiện theo quy định

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. CBQL, GVPT cốt cán

- Tích cực, chủ động tham gia khóa bồi dưỡng cốt cán theo kế hoạch của Sở GDĐT tỉnh Tiền Giang, Phòng GDĐT thành phố Mỹ Tho.

- Hỗ trợ đồng nghiệp, tham gia đánh giá quá trình bồi dưỡng của CBQL, GVPT đại trà, tham gia sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo phân công.

 1. CBQL, GVPT đại trà

- Tích cực, chủ động tham gia khoá bồi dưỡng theo kế hoạch của Sở GDĐT tỉnh Tiền Giang, Phòng GDĐT thành phố Mỹ Tho.

- Tích cực tham gia tự bồi dưỡng dưới sự hỗ trợ của CBQL cốt cán, GVPT cốt cán.

- Phản hồi thông tin về các khoá tập huấn, bồi dưỡng cũng như công tác tổ chức, hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng về Ban tổ chức.

- Hoàn thành phiếu khảo sát online trên hệ thống LMS ở mỗi mô đun.

Trên đây là Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2022 - 2023 của Trường tiểu học Nguyễn Huệ. Đề nghị quý thầy cô nghiên cứu và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc báo cáo Ban giám hiệu để hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- CB,GV,NV;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Phan Ngọc Khải

 

Bản đồ