Sách Toán 1 thuộc bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản; do nhóm tác giả Trần Nam Dũng (tổng chủ biên) – Khúc Thành Chính (chủ biên) – Đinh Thị Xuân Dung – Nguyễn Kính Đức – Đinh Thị Kim Lan – Huỳnh Thị Kim Trang biên soạn.

Quan điểm biên soạn sách Toán 1 thống nhất với quan điểm xây dựng chương trình giáo dục phổ thông môn Toán: đảm bảo tính tinh giản, hiện đại, thiết thực; đảm bảo tính thống nhất, sự nhất quán và phát triển liên tục; đảm bảo tính tích hợp và phân hoá; đảm bảo tính mở tạo điều kiện cho các em học sinh được trải nghiệm cuộc sống. Bên cạnh đó, những quan điểm mới của sách giáo khoa môn Toán thể hiện qua quan điểm quán triệt các quy định của chương trình môn học, kế thừa và phát huy ưu điểm SGK hiện hành cũng như các bộ sách SGK trước đó, tiếp thu có chọn lọc các thành tựu khoa học giáo dục của các nước tiên tiến. SGK cung cấp đầy đủ các nội dung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy học định hướng phát triển năng lực, phẩm chất và tích hợp phù hợp với xu thế chung của giáo dục toàn cầu trong bối cảnh thế giới đang ở ngưỡng cửa của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư – Cách mạng Công nghiệp 4.0. Nội
dung sách Toán 1 đề ra các chiến lược dạy học hữu ích với chìa khoá thành công là Dạy học giải quyết vấn đề, phù hợp với nội dung giáo dục mang tính quốc gia và toàn cầu: